kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 23. 5. 2024 a sviatok má Želmíra

Spolupráca a podpora SOŠ elektrotechnickej v Žiline so spoločnosťou IS - Industry Solutions, a.s.

Prvým krokom spolupráce medzi spoločnosťou IS - Industry Solutions, a.s. a Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Žiline bola iniciatíva zo strany firmy zorganizovať pracovné stretnutie vedenia firmy s vedením školy, za účelom prehodnotenia výchovy a vzdelávania v oblasti elektrotechniky pre naplnenie cieľov pripravovať vysoko kvalifikovaných absolventov a to nielen pre potreby samotnej firmy, ale aj pre iných zamestnávateľov regiónu pre oblasť automatizačnej a silnoprúdovej elektrotechniky. Stretnutie zainteresovaných subjektov sa uskutočnilo koncom školského roku 2013/14. Na tomto prvom stretnutí boli predstavené vízie na dlhodobú spoluprácu, ktoré predostrel riaditeľ firmy Ing. Jozef Mihalčin. Zástupcovia vedenia školy sa s týmito víziami stotožnili a plne súhlasili s ich postupnou realizáciou. Hlavnou témou jednania bola predovšetkým podpora a skvalitnenie praktickej prípravy žiakov hlavne v oblasti automatizácie a silnoprúdu. Táto vzájomná spolupráca v budúcnosti prispeje a umožní žiakom po ukončení štúdia lepšie sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu práce. Obidve strany konštatovali, že príprava žiakov na povolanie mechanik elektrotechnik je nákladná, čo sa týka MTZ a meracej techniky pre cvičné práce v dielňach školy počas odborného výcviku. Preto bola prisľúbená materiálno technická výpomoc zo strany IS. Po oficiálnej časti nášho stretnutia malo vedenie firmy záujem si prezrieť priestory dielní praktického vyučovania a laboratória elektrického merania na teoretickom vyučovaní. Najviac ich zaujalo pracovisko RC Didaktic, ktoré sa rozhodli prednostne dovybaviť chýbajúcimi špičkovými modulmi z produkcie RC Didaktic Praha. Pracovisko RC Didaktic sa nachádza v dielni, v ktorej sa žiaci učia základy analógovej a číslicovej elektroniky, riešia problematiku operačných zosilňovačov, PID regulácie a pod., ktoré tvoria základ pre automatizáciu riadenia procesov.

Ďalším krokom našej spolupráce bola dohoda o stáži našich dvoch majstrov odborného výcviku za účelom zaškolenia na riadiace systémy SIEMENS a ALLEN-BRADLEY priamo vo firme. Cieľ bol „jasný“. Aby majstri čo najreálnejšie a odborne dokázali žiakom odovzdávať potrebné vedomosti a zručnosti z oblasti jednoduchého programovania, ovládania a aplikácie najčastejšie používaných riadiacich systémov v odbornej praxi. Nasledovali ďalšie pracovné stretnutia na úrovni zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie a hlavného majstra elektrodielní s vedením spoločnosti a jeho vývojovými pracovníkmi. Výsledkom vzájomných stretnutí bola konkretizácia spoločného postupu a pomoci zo strany IS našej škole, stanovenie termínov dodávky vybavenia konkrétnych pracovísk, školenia našich majstrov, dodávky vytypovaných modulov certifikovanej stavebnice RC Didaktic a koordinácia ďalších postupov, ktoré by mali vyústiť do podpisu o spolupráci subjektov.

Pre precvičovanie najčastejších úloh s riadiacimi systémami bolo potrebné navrhnúť a zrealizovať pracovné panely (standy), na ktorých by žiaci mohli precvičovať pripravené úlohy, ako aj funkciu a ovládanie riadiacich systémov. Po vzájomnej dohode sa uskutočnila v dielňach firmy výroba prototypu technicky náročného pracovného panelu (standu), ktorý sme spoločne navrhli. Firma dodala kompletný materiál, vývojári vyriešili okrem dizajnu aj technické parametre pracovného panelu a tiež vhodné úlohy, ktoré by sa dali precvičovať. Naši žiaci podľa dodaného vzoru vyrobili ďalšie pracovné panely. K tomuto účelu bolo vyrobených celkovo 10 pracovných panelov, z toho 5 na precvičovanie riadiacich systémov SIEMENS SIMATIC ET 200 S a 5 na ALLEN-BRADLEY COMPACT LOGIX 5370. Tieto systémy tvoria základ automatického riadenia výrobných procesov a ostatné vyrábané systémy sú len málo odlišné od týchto štandardov. Všetky komponenty na výrobu pracovných panelov pre dielňu riadiacich systémov boli dodané danou spoločnosťou.

Naša spolupráca v školskom roku 2014/15 vyvrcholila odovzdaním pracovných panelov a modulov stavebnice RC Didaktic, ktoré prebehlo 4. 6. 2015 v AULE školy. Riaditeľ spoločnosti IS – Industry Solutions, a.s. pán Ing. Jozef Mihalčin v príhovore predstavil našim žiakom históriu vzniku firmy, jej zámery v segmente podnikateľskej činnosti, pôsobenie a konkurencieschopnosť v porovnaní s inými firmami zaoberajúcimi sa podobnou činnosťou. V ďalšej časti príhovoru zdôrazňoval prítomným žiakom dôležitosť odbornej prípravy už počas štúdia na škole tak v teoretickej rovine ako aj praktickej, ktoré sú nevyhnutým predpokladom budúcich uchádzačov o zamestnanie v elektrotechnickej oblasti pre súčasné náročné potreby trhu práce. Ako vzorový príklad uviedol prácu nášho žiaka počas odbornej praxe vo firme, vyzdvihol jeho pracovné nasadenie, odbornosť a kvalitu práce, ktorá bola porovnateľná s kmeňovým zamestnancom firmy. Na záver skonštatoval, že vo firmy vo všeobecnosti majú záujem len o zodpovedne pripravených absolventov, ktorý sú ochotní pracovať na sebe ešte počas štúdia a ich študijné výsledky ich predurčujú na okamžité prijatie do zamestnania. Pre štyroch najlepších absolventov našej školy pripravila firma ako motiváciu ponuku v podobe pracovnej zmluvy z dobou trvania 1 rok.

Okrem iného firma IS – Industry Solutions, a.s. v priebehu školského roku pre podporu v oblasti silnoprúdu darovala našej škole elektroinštalačný materiál za účelom skvalitnenia cvičných prác, modernizácie v dielňach elektroinštalácií, spúšťania a ovládania elektrických točivých strojov. Elektroinštalačný materiál bol využitý aj k príprave našich žiakov na medzinárodnú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností, ktorá sa konala v Hradci Králové. Naši žiaci na súťaži obsadili prvé miesta v jednotlivcoch aj v družstvách a to tak v elektronike ako aj v silnoprúde.

Firma ďalej pre potreby školy delegovala svojho odborníka z praxe do predmetovej maturitnej komisie v odbore mechanik elektrotechnik 2697 K zameranie automatizácia.

Uplynulý školský rok môžeme pokojne zhodnotiť ako veľmi úspešný a užitočný v rámci spolupráce s firmou IS – Industry Solutions, a.s. a jej predstaviteľmi, vďaka ktorým naša škola môže úspešne napredovať. Vysoko si ceníme doterajší prínos zo vzájomnej spolupráce a teší nás, že vedúci predstavitelia tejto firmy prejavili záujem pokračovať a prehlbovať doterajšiu spoluprácu, čím výrazne posúvajú náš odborný potenciál do popredia v regióne ŽSK pre oblasť elektrotechniky.

Odovzdanie modulov stavebnice RC Didaktic – pohľad na moduly:

Príhovor Ing. Jozefa Mihalčina, riaditeľa spoločnosti IS – Industry Solutions, a.s.

Pracovný panel s riadiacim systémom SIEMENS SIMATIC ET 200 S

Predstavitelia firmy IS – Industry Solutions, a.s. a vedenie SOŠE
počas odovzdávania modulov a pracovných panelov v aule školy dňa 4.6.2015.

Spracoval:
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Mgr. Ľuboš Šušlík