kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je sobota 15. 6. 2024 a sviatok má Vít

Odbory, ktoré môžete študovať na našej škole v šk.roku 2024/2025

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika1 trieda20 žiakov
2697 K mechanik elektrotechnik
(2697K v systéme duálneho vzdelávania)
2 triedy
 
52 žiakov
 z toho 6 v SDV
2682 K mechanik počítačových sietí1 trieda20 žiakov
2675 M elektrotechnika1 trieda20 žiakov
tabuľka
Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025.

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
2683 H 11 elektromechanička silnoprúdová technika
Učebný odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka štúdia je 3 roky a ukončuje sa záverečnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Dosiahne stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie. Absolvent, ktorý splní podmienky získava Osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Úspešný absolvent, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

Počas štúdia získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti v učebniach, špecializovaných odborných učebniach a v špecializovaných dielňach odborného výcviku.
Výučba prebieha striedavo, týždeň teoretického vzdelávania strieda týždeň odborného výcviku počas celého štúdia. Učebný plán nájdete TU.

Absolvent má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike, základy automatického riadenia a merania v silnoprúdovej technike.

Viac v profile absolventa.

Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktorým dosiahne úplné stredné odborné vzdelania a môže pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu najmä technického zamerania.

2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanička elektrotechnička
Študijný odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka štúdia je 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. Dosiahne stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent, ktorý splní podmienky získava Osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Úspešný absolvent, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

Počas štúdia (1. – 3. ročník) získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti v učebniach, špecializovaných odborných učebniach a v špecializovaných dielňach odborného výcviku. Vo 4. ročníku odborný výcvik prebieha u vybraného/určeného zamestnávateľa. Odborný výcvik v 3. ročníku môže tiež prebiehať u zamestnávateľa.

Výučba prebieha striedavo, teoretické vzdelávanie sa strieda s odborným výcvikom počas celého štúdiu v rozsahu podľa učebného plánu nájdete TU.

Odbor pripravuje absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti širokospektrálnej elektrotechniky. Všeobecnú a odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy.
Odborné zameranie si žiak volí po prvom ročníku záväzným výberom z dvoch vzdelávacích oblastí:
  - silnoprúdová technika,
  - automatizačná techniky.

Viac v profile absolventa.

Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole najmä technického zamerania.

2697 K mechanik elektrotechnik
Systém duálneho vzdelávania - SDV
Študijný odbor je určený pre absolventov základnej školy. Dĺžka štúdia je 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. Dosiahnu stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent, ktorý splní podmienky získava Osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Úspešný absolvent, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

Počas štúdia (1. – 2. ročník) získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti v učebniach, špecializovaných odborných učebniach a v špecializovaných dielňach odborného výcviku v škole. V 3. – 4. ročníku teoretické vyučovanie prebieha v škole a odborný výcvik prebieha u zamestnávateľa.

Výučba prebieha striedavo, teoretické vzdelávanie sa strieda s odborným výcvikom počas celého štúdiu v rozsahu podľa učebného plánu nájdete TU.

Profil absolventa je prispôsobovaný požiadavkám zamestnávateľa.

Záujemca o SDV sa musí prihlásiť u zamestnávateľa, ktorý realizuje výber podľa vlastných požiadaviek, záujemcovi vydá potvrdenie a uchádzač musí splniť podmienky prijímacieho konania na škole.

2682 K mechanik počítačových sietí
2682 K mechanička počítačových sietí
Študijný odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka štúdia je 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. Dosiahne stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent, ktorý splní podmienky získava Osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Úspešný absolvent, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

Počas štúdia (1. – 3. ročník) získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti v učebniach, špecializovaných odborných učebniach a v špecializovaných dielňach odborného výcviku. Vo 4. ročníku odborný výcvik prebieha u vybraného/určeného zamestnávateľa. Odborný výcvik v 3. ročníku môže tiež prebiehať u zamestnávateľa.

Výučba prebieha striedavo, teoretické vzdelávanie sa strieda s odborným výcvikom počas celého štúdiu v rozsahu podľa učebného plánu nájdete TU.

Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí. Viac v profile absolventa.

Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole najmä technického zamerania.

2675 M elektrotechnika
(matematika + odbornosť = naša alternatíva gymnaziálnemu vzdelaniu)
Študijný odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka štúdia je 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške. Dosiahne stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie. Úspešný absolvent, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.

Počas štúdia (1. – 3. ročník) získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti v učebniach, špecializovaných odborných učebniach a v špecializovaných dielňach odborného výcviku formou praxe. Rozsah praxe je jeden deň za dva týždne. V 2. a 3. ročníku absolvujú žiaci súvislú prax u zamestnávateľa v rozsahu 10 dní v danom školskom roku.

Výučba prebieha striedavo, teoretické vzdelávanie sa strieda s praxou počas celého štúdiu v rozsahu podľa učebného plánu nájdete TU.

Všeobecnú a odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov. Odborné zameranie si žiaci záväzne volia po prvom ročníku z dvoch vzdelávacích oblastí:
  - priemyselná informatika,
  - elektroenergetika.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Viac v profile absolventa.

Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole najmä technického zamerania.