kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 9. 12. 2019 a sviatok má Izabela

Odbory, ktoré môžete študovať na našej škole v šk.roku 2019/2020:

2675 M elektrotechnika1 trieda20 žiakov
2697 K mechanik elektrotechnik
aj duálne vzdelávanie
2 triedy
 
40 žiakov,
z toho 10 v SDV
2682 K mechanik počítačových sietí1 trieda20 žiakov
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika1 trieda18 žiakov4-ročný študijný odbor:
2675 M elektrotechnika (nový študijný odbor)
so zameraním na priemyselnú informatiku alebo elektroenergetiku
• pripraví absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že bude schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení.
Druh získaného vzdelania:
    - úplné stredné odborné (ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou
• Absolventi tohto odboru budú dobre pripravení pre ďalšie štúdium na vysokých školách s technickým zameraním.
(matematika + odbornosť = alternatíva gymnaziálnemu vzdelaniu)

4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku:
obr1
2697 K mechanik elektrotechnik
• Je integrovaný študijný odbor, ktorého vznik je výsledkom racionalizácie elektroodborov. Odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti širokospektrálnej elektrotechniky. • Všeobecnú a odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy.
• Smerovanie štúdia si volia žiaci po prvom ročníku s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania a činností. V našej SOŠ elektrotechnickej si môžu žiaci zvoliť oblasti:
    - silnoprúdovej, alebo
    - automatizačnej techniky.
Pre odbor mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku sa bude možné zapojiť aj do duálneho vzdelávania pre KIA Motors Slovakia.
Absolventi uvedeného študijného odboru získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.
2682 K mechanik počítačových sietí
Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí.
Absolventi uvedeného študijného odboru získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

3-ročný učebný odbor:
obr2
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
Absolventi tohto učebného odboru sú na trhu práce žiadaní a odbor je zaradený medzi tie s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
Odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka prípravy je 3 roky a ukončuje sa záverečnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní, žiaci dostanú výučný list a získajú stredné odborné vzdelanie. Absolvent má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Absolvent ďalej ovláda:
- spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie,
- funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov,
- využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike,
- základy automatického riadenia,
- merania v silnoprúdovej technike.
Študenti v tomto odbore počas štúdia dostávajú prospechové štipendium.
Absolventi uvedeného učebného odboru získajú výučný list.
V prípade záujmu, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole, kde získajú maturitné vysvedčenie a po získaní úplného stredného odborného vzdelania môžu pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti technických vied.