kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Odbory, ktoré môžete študovať na našej škole v šk.roku 2023/2024

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika1 trieda20 žiakov
2675 M elektrotechnika1 trieda20 žiakov
2697 K mechanik elektrotechnik
Odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania
2 triedy
 
46 žiakov
 z toho 6 v SDV
2682 K mechanik počítačových sietí1 trieda20 žiakov4-ročný študijný odbor:
2675 M elektrotechnika (nový študijný odbor)
so zameraním na priemyselnú informatiku alebo elektroenergetiku
• pripraví absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že bude schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení.
Druh získaného vzdelania:
    - úplné stredné odborné (ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou
• Absolventi tohto odboru budú dobre pripravení pre ďalšie štúdium na vysokých školách s technickým zameraním.
(matematika + odbornosť = alternatíva gymnaziálnemu vzdelaniu)

4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku:
obr1
2697 K mechanik elektrotechnik
• Je integrovaný študijný odbor, ktorého vznik je výsledkom racionalizácie elektroodborov. Odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti širokospektrálnej elektrotechniky. • Všeobecnú a odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy.
• Smerovanie štúdia si volia žiaci po prvom ročníku s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania a činností. V našej SOŠ elektrotechnickej si môžu žiaci zvoliť oblasti:
    - silnoprúdovej, alebo
    - automatizačnej techniky.
Do duálneho vzdelávania sa bude možné zapojiť v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku a silnoprúdovú techniku. Absolventi tohto študijného odboru získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

2682 K mechanik počítačových sietí
Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí. Absolventi uvedeného študijného odboru získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

3-ročný učebný odbor:
obr2
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
Odbor je určený pre absolventov základnej školy, rovnako pre chlapcov a dievčatá. Dĺžka prípravy je 3 roky a ukončuje sa záverečnou skúškou. Po jej úspešnom vykonaní, žiaci dostanú výučný list a získajú stredné odborné vzdelanie. Absolvent má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Absolvent ďalej ovláda:
- spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie,
- funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov,
- využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike,
- základy automatického riadenia,
- merania v silnoprúdovej technike.
Absolventi uvedeného učebného odboru získajú výučný list.
V prípade záujmu, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole, kde získajú maturitné vysvedčenie a po získaní úplného stredného odborného vzdelania môžu pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti technických vied.