kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je sobota 15. 6. 2024 a sviatok má Vít

Celoslovenská súťaž elektrotechnikov.

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre elektrotechniku bola usporiadateľom XIII. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch 26 elektrotechnika so zameraním na oblasť slaboprúdovej techniky.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch 6. – 7. decembra 2017. Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania so sídlom v SOPK Žilina.

Do súťaže sa prihlásilo 9 škôl, ktoré sú zároveň členmi SOPK:
SOŠ technická Michalovce, COVaP pre informatiku, automatizáciu a elektrotechniku, SOŠ dopravná Prešov, SOŠ elektrotechnická Trnava, COVaP pre elektrotechniku, Spojená škola Nižná, SOŠ technická Čadca, COVaP pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, Spojená škola Martin, COVaP pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, COVaP pre strojárstvo, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ Púchov, COVaP pre techniku a aplikovanú chémiu.

SOŠ elektrotechnická Žilina, COVaP pre elektrotechniku sa do súťaže zapojila, ale ich výsledky sa nezarátavali do celkového poradia v súťaži jednotlivcov ani v súťaži družstiev pre nestrannosť a objektívnosť súťaže.

V tomto ročníku si žiaci prihlásených škôl merali sily v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky. Jedným z cieľov súťaže bola práve konfrontácia odborných vedomostí, praktických zručností a návykov z prípravy na povolanie, s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. V prvom dni sa konala praktická časť súťaže v trvaní 3 hodiny. Úlohou bolo vyhotoviť akustický prepínač, pomocou ktorého je možné zapnúť alebo vypnúť ľubovoľné elektrické zariadenie (230V/10A) tlesknutím rúk do dlaní podľa predloženej technickej dokumentácie. Po vyhotovení výrobku súťažiaci ešte vykonali elektrické merania na zvukovom prepínači a výsledky meraní zapísali do predlohových tabuliek. Kritériom hodnotenia bola funkčnosť, kvalita vyhotovenia, výsledky merania a čas.
V druhom dni sa súťažiaci venovali teoretickej časti súťaže, ktorá trvala 1,5 hodiny. Obsah tejto časti súťaže tvorilo 50 úloh z oblasti základov elektrotechniky, elektrického merania, analógovej a číslicovej elektroniky a tiež z bezpečnostných predpisov.

Súčasťou podujatia bolo aj príjemné posedenie vedúcich družstiev, sponzorujúcich firiem a vedenia školy, ktoré pripravil organizačný výbor súťaže v reštaurácií Kamélia. V rámci odbornej diskusie sa riešila sa problematika súčasného stredného odborného školstva a spolupráca firiem so školami pri výchove mladej generácie odborníkov v elektrotechnike. Toto stretnutie bolo užitočné, konštruktívne a zároveň oddychové.

Predsedom hodnotiacej komisie bol odborník z praxe, členov komisie tvorili traja majstri odborného výcviku hostiteľskej školy a štyria majstri zúčastnených škôl. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien sa okrem organizačného výboru a hodnotiacej komisie a vedenia školy zúčastnili aj zástupcovia firmy VEREX, a.s. Žilina, ktorí boli jedným z generálnych partnerov súťaže. SOPK RK Žilina zastupovala tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania, ktorá zároveň odovzdávala diplomy úspešným jednotlivcom a súťažným družstvám.

Víťazmi v súťaži jednotlivcov sa stali žiaci:
1. miesto: Ľuboš Hôrečný zo SOŠ strojníckej Považská Bystrica,
2. miesto: Dominik Chovanec zo Spojenej školy Nižná,
3. miesto: Maroš Paľo zo SOŠ technickej v Michalovciach.

V súťaži družstiev získali prvé tri miesta:
1. miesto: SOŠ strojnícka Považská Bystrica - Ľuboš Hôrečný a Rastislav Tvarožek,
2. miesto: SOŠ elektrotechnická Trnava - Marek Holub a Denis Tižinák,
3. miesto: SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto - Marián Dudek a Patrik Ondrášek.

Niekoľko fotografii z podujatia

Víťazi si odniesli diplomy a hodnotné vecné ceny ako digitálne mikropájky, multimetre, kufríková sada náradia s minivŕtačkou plošných spojov, sady profináradia, turistické vaky s výbavou od sponzorských firiem a iné úžitkové predmety.
Všetci účastníci dostali darčekové predmety a sladkú odmenu za snaživosť.

Preukázané vedomosti a zručnosti súťažiacich potvrdzujú, že slovenské odborné školy pripravujú kvalitných budúcich odborníkov pre oblasť slaboprúdovej elektrotechniky schopných uplatniť sa v náročných podmienkach trhu práce.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým partnerom za odbornú, materiálnu a finančnú pomoc pri organizovaní súťaže. Sú to firmy a organizácie, ktoré dlhodobo spolupracujú s našou školou pri príprave absolventov pre potreby trhu práce. Veľká vďaka patrí aj Nadácií na podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK.

 Mgr. Ľuboš Šušlík
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
a vedúci COVaP