kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 10. 8. 2020 a sviatok má Vavrinec

Fotogaléria :


Súťaž zručnosti, Chomutov, šk.rok 2009/2010

Pri prezentáciislaboprúdarisilnoprúdari"Skromné
občerstvenie"
Nie iba prácou
sme žíví
Pri realizácii
praktickej časti
Pri realizácii
praktickej časti
Pri realizácii
praktickej časti
Pri realizácii
praktickej časti
Ceny pre najlepšíchGratulácie
bez konca
Na stupni najvyššom
Putovný pohár
pre najlepších
Ceny pre najlepšíchFoto s trofejou
pre sponzora
Odborná učebňa
v Chomutove


Žiaci SOŠ elektrotechnickej v Žiline na medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a zručností opäť víťazne

Naša SOŠ elektrotechnická sa zúčastnila v dňoch 15. – 17.3.2010 XV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručnosti žiakov stredných energetických a elektrotechnických škôl v Českej republike. Súťaž usporiadala Stredná škola energetická a stavebná v Chomutove v spolupráci s Českým zväzom zamestnávateľov v energetike, Asociáciou energetického a elektrotechnického vzdelávania a Hospodárskou komorou ČR.
Záštitu nad súťažou prevzala Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraja.
Generálny partner bol United Energy, a.s., Komořany – Most.
V kategórii silnoprúd obhajovali žiaci našej SOŠ elektrotechnickej v Žiline prvé miesto z vlaňajšieho XIV. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorý sa konal v SŠ COP Praha. Vo veľkej konkurencii stredných odborných škôl v počte 10 z Českej republiky a troch zo Slovenskej republiky naši žiaci svojou zručnosťou, kvalitou vedomostí a šikovnosťou presvedčivo zvíťazili.

Výsledky a umiestnenie žiakov našej školy
V kategórií silnoprúd – súťaž jednotlivcov obsadili:
  1. miesto Vladimír Kuzma - SOŠ elektrotechnická Žilina
  4. miesto Peter Hodoň – SOŠ elektrotechnická Žilina
V kategórii silnoprúd - súťaž družstiev obsadili:
  1. miesto SOŠ elektrotechnická Žilina
  2. miesto Integrovaná stredná škola, Sokolnice 496
  3. miesto SŠ Centrum odbornej prípravy technické, Kroměřiž

V kategórií silnoprúd celkovo súťažilo 26 žiakov. Každý súťažiaci riešil dve praktické úlohy.
  1. úloha : zapojiť silový a ovládací obvod reverzácie elektromotorov podľa priloženej TD.
  2. úloha : lištová inštalácia elektrických rozvodov podľa priloženej schémy zapojenia a rozmiestnenia.
Čas vymedzený pre každú úlohu bol 3,5 hodiny
Teoretické vedomosti súťažiacich boli overené testom znalosti. Štruktúru testu tvorili otázky zo základov elektrotechniky, el. rozvodov a merania, bezpečnostných predpisov, platných ČSN v elektrotechnike a výpočtov el. veličín. Test znalosti bol v českom jazyku.
Za 1. miesto v súťaži družstiev naša SOŠ elektrotechnická Žilina získala putovný pohár Českého zväzu zamestnávateľov v energetike už tretíkrát za sebou. Je to výrazný úspech na medzinárodnej súťaži, veď v histórii tejto súťaže a to sa píše už 15. ročník, žiadna iná škola nebola hodnotená trikrát po sebe ako najúspešnejšia. Výsledok tejto prestížnej medzinárodnej súťaže dlhodobo potvrdzuje kvalitu našej SOŠ elektrotechnickej v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov na elektrotechnické povolanie. V takýchto súťažiach ide vždy o meranie síl medzi školami a dosiahnuté výsledky sú zhodnotením a porovnávaním kvality vzdelávania na jednotlivých stredných školách, ktoré sa súťaže zúčastnili. Pre žiakov samotných prináša novú cennú skúsenosť, veď majú možnosť konfrontovať získané zručnosti, schopnosti a vedomosti na medzinárodnej úrovni. Konkurenčné prostredie im dáva odpoveď aj na to, ako sa rozvíjajú ich kompetencie v rámci študijného odboru, ktorý študujú na našej škole a ako sú pripravení uplatniť sa na trhu práce.
Svojimi výsledkami a vystupovaním naši žiaci potvrdili dobré meno našej školy, mesta Žilina a zároveň úspešne reprezentovali stredné odborné školstvo Slovenskej republiky, za čo im patrí naša vďaka. Pod celkový výrazný úspech našich žiakov sa podpísala kvalitná príprava pod vedením skúsených pedagógov z úseku praktického vyučovania - Mgr. Cigánik,p. Kumičík, p. Blanský, p. Masný p. Chupáň.
Táto súťaž je náročná nielen na prípravu, ale aj na finančné krytie nákladov spojených so samotnou súťažou. Týka sa to cestovného, ubytovania, stravy pre súťažiacich aj pedagogický dozor a štartovného pre každého účastníka. V súčasnosti platná smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl Čl.8 ods.1 pís. a) až d) v prípade našej školy túto situáciu nerieši.
Preto touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie sponzorom – KP, s.r.o. Žilina, MB Elektronik Žilina, Elsicor Žilina a najmä Rodičovskému združeniu pri SOŠ E, ktorí nám pomohli v príprave na súťaž materiálne aj finančne. Bez ich pomoci by sme nemohli zakúpiť elektrické prístroje a materiál potrebný na zabezpečenie kvalitnej a zodpovednej prípravy na túto náročnú súťaž.
Výsledok súťaže poukazuje na to, že naša škola v konkurencii elektrotechnických škôl právom patrí medzi najlepšie nielen v regióne, ale aj na medzinárodnej úrovni. Dosiahnutý výsledok nás zaväzuje k sústavnému zvyšovaniu úrovne a kvality procesu výchovy a vzdelávania. Ide o zodpovednú tvorbu ŠkVP, ktoré sú výsledkom kvalitnej prípravy našich pedagógov ako aj spolupráce sa zamestnávateľmi regiónu v oblasti elektrotechniky. V súčasnosti prechádzame inováciou odborných učební teoretického a praktického vyučovania. Neustále monitorujeme vývoj nových technológií a trendov v oblasti elektrotechniky, ktoré sa snažíme implementovať do vyučovacieho procesu. Za týmto účelom sme sa zapojili aj do projektov ESF.
Finančné prostriedky na inováciu a modernizáciu sa usilujeme získať okrem vlastných zdrojov aj prostredníctvom spolupráce s firmami nášho regiónu, ktorým záleží na úrovni kvality vzdelávania – SSE, a. s. Žilina, EEM, a. s. Žilina. Našou snahou je , aby táto spolupráca vyústila do podpísania zmluvy o vzájomnej spolupráci.
Naďalej teda pripravuje schopných, kompetentných a odborne kvalifikovaných absolventov v učebných a študijných odboroch elektrotechniky porovnateľných s inými vyspelými krajinami Európskej únie. Česká republika takouto krajinou určite je.
 Mgr. Ľuboš Šušlík
zástupca riaditeľa pre PV