kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 10. 8. 2020 a sviatok má Vavrinec

Fotogaléria :

Žiaci SOŠ elektrotechnickej v Žiline sa zúčastnili medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručností elektrotechnických škôl v Českej republike.

zo slávnostného
otvorenia
zo slávnostného
otvorenia
teoretická časťzadanie treba
dobre prečítať
zadanie treba
dobre prečítať
a pustiť sa do prácenajlepšie ako sa dáveď ako inak?
v kľude a s rozvahouv akejkoľvek polohelebo výsledok prácea iba výsledkok
sa nakoniec počítaa keď je hotovo...príde aj časpo zásluhe oceniť tých
čo si to zaslúžiaešte spoločná fotka :)

Usporiadateľom 17. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručností elektrotechnických škôl pre rok 2012 bola Integrovaná stredná škola, Sokolnice 496. Súťaž prebehla v dňoch 7. až 8. februára. Garantom a spoluorganizátorom súťaže bol Český zväz zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania. Súťažilo sa v dvoch kategóriách elektrotechnických odborov: a) mechanik silnoprúdových zariadení a mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd, b)mechanik elektronik a mechanik elektrotechnik zo zameraním na slaboprúd.

Slovenskú republiku reprezentovali okrem našej školy aj SOŠ elektrotechnická Trnava, Stredná odborná škola Handlová a Stredná odborná škola Szakkozépiskola Veľké Kapušany. Do súťaže sa prihlásilo dvanásť stredných odborných škôl, ktoré tradične a dlhodobo pripravujú žiakov pre elektrotechnické profesie v Českej a Slovenskej republike. Každá škola nasadila do súťaže dvojčlenné družstvá v každej kategórii. Žiaci mali možnosť na medzinárodnej úrovni vzájomne konfrontovať nadobudnuté odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na elektrotechnické povolanie a zároveň prispieť k popularizácií a prezentácií týchto odborov verejnosti .

V praktickej časti súťaže musel každý žiak zvládnuť dve technicky náročné zapojenia podľa priloženej dokumentácie a to v určenom časovom limite. V teoretickej časti súťažiaci riešili didaktický test, osobitne pre každú kategóriu, zameraný výlučne na oblasť odborných predmetov a bezpečnostných predpisov. Pracovné stretnutie pedagogických zamestnancov sprevádzajúcich súťažné družstvá bolo zamerané na vzájomná výmenu skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnej problematiky a angažovanie sa stavovských organizácií a firiem v procese výchovy a vzdelávania.

Naši žiaci ani tento rok nesklamali. V silnej medzinárodnej konkurencii dosiahli výrazný úspech v oboch súťažných kategóriách. V kategórií slaboprúd nás delil jeden bod od celkového víťazstva. V súťaži družstiev, kategória slaboprúd sme obsadili druhé miesto a v súťaži jednotlivcov Ján Kardoš tretie a Marek Mičech štvrté miesto z celkového počtu 24 súťažiacich. V kategórii silnoprúd sme obsadili v súťaži družstiev tretie miesto a v súťaži jednotlivcov štvrté a ôsme miesto z celkového počtu 24 súťažiacich. Žiaci našej školy svojím vystupovaním a dosiahnutými výsledkami potvrdili dobré meno našej školy a nadviazali tak na úspechy našich žiakov v predchádzajúcich ročníkoch medzinárodnej súťaže, ktorá sa každoročne koná v Českej republike. V porovnaní s ostatnými slovenskými školami, ktoré sa zúčastnili súťaže, dosiahli naši žiaci v oboch súťažných kategóriách najlepšie umiestnenie, a to tak v jednotlivcoch ako aj v družstvách. Výsledok tejto prestížnej medzinárodnej súťaže dlhodobo potvrdzuje kvalitu a napredovanie našej Strednej odbornej školy elektrotechnickej v oblasti výchovy, vzdelávania a prípravy budúcich odborníkov pre elektrotechnické povolanie.

 Mgr. Ľuboš Šušlík,
zástupca riaditeľa pre PV