kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 10. 8. 2020 a sviatok má Vavrinec

Fotogaléria :

Stretnutie bývalých absolventov školy po päťdesiatich rokoch.

    Fotografie

    Dňa 16. októbra 2009 sa zišli bývalí absolventi našej školy, ktorí opustili bránu školy pred 50-timi rokmi v profesii elektro. Stretnutie bývalej triedy sa podujali zorganizovať vtedajší žiaci pán Julius Bardy a pán Viliam Čecho. Pripraviť takéto stretnutie bolo veľmi náročné, nakoľko naša škola v tom čase pripravovala novú pracovnú silu pre celú oblasť vtedajšej energetiky Slovenska. Zistiť súčasnú adresu bývalých žiakov pripomínalo pátranie v dobrej detektívke. Stretnutia sa s ohľadom na značný časový odstup, napokon zúčastnilo celkove 24 bývalých žiakov, ktorí vo svojom kruhu s veľkým potešením privítali svojich bývalých pedagógov pani učiteľku Annu Havlíkovú a majstra odborného výcviku pána Karola Ferova. Bývalí žiaci opäť mysľou mladí, plní radosti zo stretnutia, s hlbokým precítením ale aj s neskrývanou slzou v oku, zasadli opäť do školských lavíc svojej bývalej školy. S veľkým záujmom si vypočuli informácie o ceste, akou sa škola uberala a aké výsledky dosahovala od roku 1959 až do súčasnosti. Pri prehliadke školy bývalí absolventi spomínali a porovnávali vtedajšie podmienky a obsah výchovno-vzdelávacieho procesu so súčasným. Pri prehliadke školy, najmä dielní praktického vyučovania bolo z ich spomienok a živej diskusie badať, že majú na našu školu krásne, trvalé a veselé spomienky a že vysoko hodnotia, čo im pre život táto škola dala.
    Po prehliadke školy bývalí absolventi našej školy v spomínaní v družnej diskusii pokračovali ešte dlho do noci.

Bývalých absolventov privítal riaditeľ školy, ktorý ich zároveň oboznámil s cestou ktorou sa škola uberala od roku 1959 až do súčasnosti.

V kruhu bývalých žiakov bola srdečne privítaná učiteľka pani Anna Havliková. Tak isto bol srdečne privítaný vtedajší majster odborného výcviku pán Karol Ferov.

Bývalí absolventi so záujmom sledujú informácie akou cestou sa v priebehu 50-tich rokov uberala ich bývalá škola.

Bolo opäť veselo a čas sa vrátil o 50 rokov dozadu, keď pani učiteľka Anna Havlíková čítala z klasifikačného a poznámkového zošita bývalej triedy absolventov.

Živý záujem a veľa spomienok bolo badať v tvárach bývalých absolventov školy. Pracovisko - učebňa elektrického pripojovania.

Živý záujem o pracovisko číslicovej elektroniky, ktorým prejde prakticky každý súčasný žiak. Vtedajší žiaci ho nezažili.

Tak isto bol živý záujem o pracovisko riadiacich systémov, ktoré vtedajší žiaci nezažili.

Dôverné i keď modernejšie pracovisko elektrických rozvodov a inštalácií ktorým prešli vtedajší absolventi. Táto skutočnosť ich podnietila k rozprave o bohatých zážitkoch a spomienkach na dobu s pred 50-tich rokov.


ďalšie fotografie ešte budeme dopĺnať...