kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 26. 2. 2020 a sviatok má Viktor

Motivačné štipendium:

Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Motivačné štipendium sa u nás týka len žiakov v odbore:
- 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda aktuálne:  - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane60,85 €
  - pri priemernom prospechu horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane 42,13 €
  - pri priemernom prospechu horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane 23,41 €O motivačné štipendium žiak nemusí žiadať, škola postupuje podľa smernice č. 50/2015. Zoznam nedostatkových odborov zverejňuje MŠVVaŠ SR